Tại Hội nghị, các cán bộ Công đoàn cơ sở đã được nghe các đồng chí giảng viên kiêm chức của LĐLĐ tỉnh và giảng viên kiêm chức của Công đoàn các KCN tỉnh truyền tải các nội dung: Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, công tác thu – chi tài chính Công đoàn, việc thực hiện chính sách pháp luật cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp.

Qua lớp tập huấn đã phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ làm công tác công đoàn tại các doanh nghiệp những nội dung mới trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam; trang bị những kiến thức, nguyên tắc cơ bản trong hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh và phát triển.

Trương Hạnh