Theo báo cáo của LĐLĐ TPHCM, trong tháng 4.2021, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và kiện toàn nhân sự Ban chấp hành, Ủy ban Kiểm tra được các cấp công đoàn TPHCM tiếp tục được tập trung thực hiện. Trong tháng 4.2021, các cấp công đoàn của TPHCM đã vận động kết nạp được 4.801 đoàn viên và thành lập mới 82 công đoàn cơ sở.

Bên cạnh đó, nhằm trang bị, cập nhật những kiến thức, kỹ năng về công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách, cán bộ công đoàn cơ sở trong hệ thống Công đoàn thành phố, LĐLĐ TPHCM đã triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn.

Cụ thể, tổ chức 4 lớp tập huấn thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể; 2 lớp hướng dẫn về nghiệp vụ kế toán, quyết toán tài chính; 2 lớp tập huấn tổ chức nghiệp vụ, quản lý văn thư lưu trữ; 2 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát tài chính công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở.

Ngoài ra, LĐLĐ TPHCM còn cử 32 cán bộ công đoàn chuyên trách tham gia Lớp bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công đoàn theo chương trình đại học do Trường Đại học Công đoàn phối hợp với Trường Trung cấp Công đoàn TPHCM tổ chức.

Nam Dương