Hội nghị cũng Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 6b/NQ – BCH về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chỉ thị số 03/CT – TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động giao đoạn 2010 -2020. 

Tại hội nghị đã có 5 tập thể và 28 cá nhân được  khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết 6b/NQ –BCH và chỉ thị chỉ thị số 03/CT – TLĐ giai đoạn 2010 -2020; thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020.  

Công đoàn Viên chức tỉnh Thái Nguyên cũng chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. Tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được trong 10 năm qua thường xuyên đổi mới nội dung hình thức hoạt động, tích cực tham gia vào các các phong trào thi đua, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho công nhân viên chức lao động đoàn viên công đoàn trong Khối. 

Tuấn Bách