Năm 2021 là năm có rất nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, của đất nước, của dân tộc, là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; năm bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, là năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn tỉnh Sơn La, Nghị quyết XII Công đoàn Việt Nam; Năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Sơn La 5 năm 2021-2025 và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030; một năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh.

Đại diện các đơn vị nhận Cờ dẫn đầu các phong trào thi đua. Ảnh:
Đại diện các đơn vị nhận Cờ dẫn đầu các phong trào thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ. Ảnh: LĐLĐ tỉnh

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2020, hưởng ứng các phong trào thi đua do Tổng LĐLĐ Việt Nam và tỉnh Sơn La phát động, Liên đoàn Lao động tỉnh phát động phong trào thi đua trong các cấp Công đoàn và đoàn viên, CNVCLĐ năm 2021 với chủ đề “Tận dụng cơ hội, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”:

Đối với CĐCS Khối doanh nghiệp

- Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2021; đồng hành cùng doanh nghiệp tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ, vì lợi ích thiết thực của đoàn viên. Trong đó, tập trung tổ chức chăm lo trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với tinh thần vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm...

Đối với CĐCS khu vực hành chính, sự nghiệp

- Tiếp tục vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, kế hoạch của tỉnh.

- Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

- Thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn tỉnh Sơn La, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Thi đua đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phòng, chống tham nhũng lãng phí.

Phong trào thi đua năm 2021 được tổ chức thành 2 đợt:

Đợt 1: Từ ngày 1.1.2021 đến 30.6.2021: Tuyên truyền, học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp...

Đợt 2: Từ ngày 1.7.2021 đến ngày 31.12.2021: Quyết tâm, nỗ lực đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần | thứ XII của Đảng vào cuộc sống. Thi đua hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch và nhiệm vụ năm 2021.

Thái Mai