Trên cơ sở hướng dẫn của Ban thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tỉnh Sơn La, công đoàn các cấp đã xây dựng kế hoạch triển khai, chủ động thực hiện sáng tạo công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều nội dung và hình thức thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, từng bước phù hợp với thực tiễn ở cơ sở, sát với nhu cầu của đoàn viên và người lao động.

Trọng tâm là giáo dục chính trị, tư tưởng, trình độ nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trong CNVCLĐ, góp phần định hướng, ổn định tư tưởng theo hướng tích cực, đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các cấp công đoàn đã chủ động, linh hoạt cùng với cả nước tập trung ứng phó với dịch COVID-19; thông tin tuyên truyền kịp thời về Hội nghị Trung ương 12; Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; tuyên truyền kết quả thành công của đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng...

Qua đó, tạo niềm tin để đoàn viên, CN, VCLĐ thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Đoàn viên CĐCS thuộc LĐLĐ huyện Sông Mã cài đặt ứng dụng bluezone, nhằm nâng cao tinh thần phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: LĐLĐ Sơn La
Đoàn viên CĐCS thuộc LĐLĐ huyện Sông Mã cài đặt ứng dụng bluezone, nhằm phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: LĐLĐ Sơn La

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp công đoàn chú trọng và được tổ chức bằng nhiều hình thức khác nhau như: Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ Luật Lao động năm 2019, cuộc thi sáng tạo Vidio clip bài tập thể dục giữa giờ trong đoàn viên, CNVCLĐ, cuộc thi ảnh nét đẹp công đoàn và người lao động… thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.

Ngoài ra, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng và phương tiện thông tin của tổ chức công đoàn để tuyên truyền như: Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh với bình quân mỗi tháng có khoảng 50 tin, bài viết có liên quan đến hoạt động công đoàn và người lao động; các trang fanpage, zalo…của các cấp công đoàn thường xuyên có sự kết nối, chia sẻ thông tin.

Trong thời gian tới để làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp đặc điểm của từng cơ quan, địa phương, đơn vị và đối tượng đoàn viên, CNVCLĐ; phát huy hiệu quả tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, hệ thống thông tin cơ sở, sử dụng có hiệu quả các trang mạng xã hội facebook, fanpage, zalo…

Tập trung tuyên truyền về công tác chăm lo lợi ích, các chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động; nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ thông qua công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho đoàn viên, CNVCLĐ; tuyên truyền phòng ngừa các tệ nạn xã hội, phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS…

Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng điển điển hình tiên tiến để nêu gương, gắn nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục của tổ chức công đoàn với nội dung các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền, vận động cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở.

Minh Phương