Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh tỉnh thành lập tháng 10.2018 trên cơ sở hợp nhất 2 đơn vị Trung tâm văn hóa tỉnh và Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng. 

Cùng với việc kiện toàn tổ chức sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy, xây dựng vị trí việc làm theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW, Công đoàn đã phát huy vai trò , thực hiện tốt chức năng đại diện tham gia quản lý; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ đoàn viên thông qua hoạt động tự chủ của đơn vị. Làm tốt công tác xã hội từ thiện. Năm 2019, công đoàn cùng với chuyên môn đã phát động ủng hộ quyên góp giúp đỡ xóa 04 nhà tạm tại xã Phiêng Côn huyện Bắc Yên với số tiền trên 50.000.000đ.

Đại hội đã dân chủ thảo luận, đưa ra những giải pháp thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; đồng thời phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành CĐCS gồm 5 đồng chí, đồng chí  Đào Hoàng Hiệp – Trưởng phòng nghiệp vụ Điện ảnh được bầu giữ chức chủ tịch CĐCS khoá I, nhiệm kỳ 2020-2025

V.Chức