Khối thi đua công đoàn ngành và Tương đương gồm có 5 đơn vị: Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Ngãi, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh, Công đoàn ngành Y tế tỉnh, Công đoàn khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Trong năm vừa qua Khối thi đua Công đoàn Ngành và Tương đương đã bám sát các nhiệm vụ của các ngành và Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời thi đua nỗ lực, bám sát chức năng nhiệm vụ, kế hoạch công tác, tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, có chiều sâu phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Đặc biệt, các đơn vị trong khối đã tổ chức tốt các phong trào thi đua và theo đặc thù của từng ngành, nghề, đơn vị; tổ chức và thực hiện tốt công tác xã hội, từ thiện, Luật Lao động và các chế độ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, điều kiện làm việc, quan hệ lao động …nhằm chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động.

Năm 2021 hoạt động với chủ đề “Nâng cao chất lượng của cán bộ công đoàn cơ sở” đòi hỏi Công đoàn trong Khối cần nâng cao trách nhiệm, tăng cường học hỏi và tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở, phát huy vai trò chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân, viên chức, lao động.

Ông Vũ Hoài Phương – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi cho hay, Công đoàn ngành trong Khối thi đua là một tập thể đi đầu trong các hoạt động chăm lo bảo vệ người lao động, là xương sống của công đoàn tỉnh. Vì vậy trong thời gian đến đề nghị các đơn vị trong Khối tiếp tục phát huy nội lực, sâu sát hơn nữa trong công tác và hoạt động. Cần đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động công đoàn khi nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đòi hỏi cần nâng cao trình độ, có các phương pháp phù hợp nhằm nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn.

Xuân Quang