Tại hội nghị, đoàn viên, công nhân lao động đã được truyền thông, phổ biến các kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn, các phương pháp phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS; các biện pháp thực hiện kế hoạch hóa gia đình; các chế độ chính sách liên quan đến công tác dân số và phát triển. Đồng thời cung cấp các tài liệu, tờ rời về các kiến thức và phương pháp liên quan đến công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Hội nghị truyền thông giúp đoàn viên, công nhân lao động hiểu rõ hơn những định hướng, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân số và phát triển; nâng cao nhận thức cho công nhân lao động trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn; giảm thiểu tình trạng nạo phá thai; thực hiện tốt các biện pháp phòng, tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục, từ đó chuyển biến, thay đổi về hành vi, hành động của công nhân lao động trong việc thực hiện chính sách dân số và phát triển, chăm sóc sức khoẻ sinh sản - kế hoạch hoá gia đình. 

Mai Hương