Dự và chỉ đạo có đồng chí Tống Đức Chiến – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Hoà Bình; lãnh đạo đại diện cấp ủy các đơn vị.

Qua giám sát, các công đoàn cơ sở đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nhiệm vụ của ban Nữ công quần chúng và các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của công đoàn cấp trên. Công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức lao động; quan tâm chăm lo đời sống, chế độ phúc lợi cho đoàn viên và người lao động; quan tâm công tác phát triển đoàn viên công đoàn; thực hiện nghiêm túc công tác thu, chi tài chính công đoàn.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Tống Đức Chiến nhấn mạnh giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chuyên đề công tác nữ công là một nhiệm vụ quan trọng của mỗi cấp công đoàn, nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của công đoàn cơ sở; tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên và người lao động; việc thực hiện các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật, nhất là những tồn tại, hạn chế của mỗi công đoàn cơ sở để có giải pháp khắc phục kịp thời, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

CĐVC tỉnh Hoà Bình