Dự và ký kết có các đồng chí lãnh đạo và trưởng, phó các phòng, ban chuyên môn của hai đơn vị.

Theo đó, hai bên phối hợp tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch và gia đình trong tổ chức công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh. 

Mục đích của chương tình ký kết nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động để tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên các lĩnh vực, văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch và gia đình; tuyên truyền về phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn; cơ sở vật chất, địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Liên đoàn Lao động tỉnh chịu trách nhiệm kinh phí cho Ban tổ chức, Ban giám khảo, trọng tài; giải thưởng, cúp, cờ lưu niệm, cờ giải cho các đơn vị, cá nhân đạt giải thể thao, văn nghệ.

Đối với cấp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch giao cho các phòng chuyên môn giúp việc xây dựng kế hoạch, tổ chức việc thực hiện chương trình phối hợp. 

Đối với cấp huyện, Phòng Văn hoá - Thông tin; Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố triển khai thực hiện chương trình phối hợp, xây dựng kế hoạch, tuyên truyền vận động và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao theo định kỳ hằng năm vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, các hoạt động do Liên đoàn Lao động tổ chức, vận động cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động hưởng ứng tham gia.

Mạnh Cường