Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh có 41 Đảng viên, sinh hoạt tại 4 chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ không ngừng phấn đấu, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IX đề ra. 100% cán bộ, đảng viên được học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Công tác tổ chức Đảng, đảng viên được quan tâm. 

Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 7 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, trí tuệ, tinh thần đổi mới, sáng tạo; phấn đấu hàng năm có 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên tham gia nghiên cứu quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Trên tinh thần dân chủ, Đại hội đã thống nhất bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí; bầu 2 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  

Mạnh Cường