Cụ thể, kết nạp 6.800 đoàn viên công đoàn; thành lập công đoàn cơ sở tại 13 doanh nghiệp có 25 công nhân lao động trở lên; giới thiệu 1.312 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; đào tạo, bồi dưỡng cho 1.200 cán bộ công đoàn chủ chốt cấp cơ sở; thành lập mới Ban Nữ công quần chúng ở 9 công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước theo qui định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện kiểm tra tài chính cùng cấp 16 đơn vị; kiểm tra tài chính tại công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước 5 đơn vị.

Ngoài ra, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức tại 1.124 cơ quan, đơn vị; tổ chức hội nghị người lao động tại 1 doanh nghiệp nhà nước và 112 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; tổ chức đối thoại tại nơi làm việc ở 4 doanh nghiệp nhà nước và 210 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; tổ chức, tham gia giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12.12.2013 của Bộ Chính trị 15 cuộc; ký mới thỏa ước lao động tập thể ở 10 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn; đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca lên bằng và cao hơn 15.000 đồng ở 15 doanh nghiệp; tổ chức Tháng Công nhân năm 2021 ở 214 công đoàn cơ sở.

LƯU HÙNG