Đây là một trong các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2021. Đối tượng tham gia chương trình là đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, LĐLĐ tỉnh yêu cầu Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp với chính quyền cùng cấp để phát động, triển khai chương trình tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc. Hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS tổ chức, triển khai chương trình; lựa chọn, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các sáng kiến áp dụng hiệu quả ở CĐCS. Tổng hợp các sáng kiến của cơ sở đã được thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đồng ý triển khai thực hiện để gửi về LĐLĐ tỉnh tổng hợp.

Đới với CĐCS phổ biến, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia chương trình. Phối hợp với người sử dụng lao động, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện chương trình, có nội dung cụ thể và có chính sách động viên đối với đoàn viên, CNVCLĐ có sáng kiến được áp dụng mang lại kết quả trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5.2021 (sáng kiến có thể được nghiên cứu, đề xuất trước tháng 2.2021 nhưng bắt đầu triển khai thực tế trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 5.2021).

Tổng hợp, giới thiệu những sáng kiến của đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng chương trình đã được thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đồng ý triển khai thực hiện, đã có hiệu quả hoặc áp dụng thử có khả năng mang lại lợi ích thiết thực gửi về công đoàn cấp trên cơ sở để tổng hợp và gửi về LĐLĐ tỉnh (qua Ban Chính sách - Pháp luật).

Hướng dẫn đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ cập nhật sáng kiến vào phần mềm quản lý theo Hướng dẫn số 1653/TLĐ, ngày 25.2.2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Lưu Hùng