Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai các nội dung như: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chương trình hành động năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI gắn với thực hiện Kết luận số 91-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ LĐLĐ tỉnh năm 2021; Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm vững nội dung cơ bản và các giải pháp được nêu trong các Nghị quyết, từ đó nâng cao nhận thức và sự đồng thuận cao Nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Lưu Hùng