Qua kiểm tra, các CĐCS đã xây dựng, ban hành các quy chế hoạt động; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động toàn khóa và từng năm để triển khai thực hiện; các đơn vị đã làm tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn vững mạnh; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên; tích cực quản lý và tham gia quản lý cơ quan đơn vị…  

Kết luận kiểm tra, đồng chí Phạm Ngọc Nhưng biểu dương những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế và yêu cầu khắc phục trong thời gian tới như: Cập nhật các văn bản mới có lúc chưa kịp thời; phong trào thi đua đôi khi còn mang tính hình thức, hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân chưa thực sự rõ nét. Các đơn vị đã nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa, khắc phục trong thời gian tiếp theo.

N.N