Hoạt động công đoàn của ngành giáo dục tỉnh Điện Biên đã gặt hái được nhiều kết quả, khẳng định những mục tiêu và nhiệm vụ Đại hội XV Công đoàn ngành Giáo dục đề ra là phù hợp với thực tiễn như:

Công đoàn ngành Giáo dục đã quan tâm chỉ đạo công đoàn gioá dục các cấp triển khai Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn ngành Giáo dục và nghị quyết đại hội công đoàn các cấp đảm bảo phù hợp và đổi mới; hoạt động công đoàn gắn với chuyên môn, phát huy tinh thần trách nhiệm, hướng về cơ sở; có nhiều giải pháp đột phá; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; bước đầu thực hiện có hiệu quả 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 7 chương trình công tác toàn khóa, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Trong đó tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ và chăm lo thiết thực cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ), nhất là bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín nhà giáo; triển khai các chương trình phúc lợi đoàn viên; vận động thêm nguồn lực xây nhà công vụ, thiết chế văn hóa, phối hợp hỗ trợ kịp thời các nhà trường và CBNGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, thiên tai, bão lũ; hỗ trợ CBNGNLĐ khó khăn, quan tâm nhiều hơn đối với nhà giáo công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới; chú trọng các hoạt động tôn vinh nhà giáo tiêu biểu...

Công tác tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực, góp phần tạo được sự đồng thuận trong ngành và xã hội đối với chủ trương đổi mới của ngành; chủ động tham gia quản lý, thực hiện tốt dân chủ trong các nhà trường; nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực nghề nghiệp đối với đội ngũ CBNGNLĐ đáp ứng yêu cầu mới.

Phát động, tổ chức hiệu quả phong trào thi đua, cuộc vận động mang tính ngành nghề sâu sắc, góp phần xây dựng và phát triển nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn được đổi mới; công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, kiểm tra giám sát được triển khai thực hiện nghiêm túc; bồi dưỡng, giới thiệu được nhiều đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Để biểu dương ghi nhận những thành tích của công đoàn cơ sở đạt được trong năm học, ông Lê Thanh Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã trao tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân.

Bùi Thuý