Tại các hội nghị, công nhân lao động đã được các báo cáo viên tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Lao động (trong đó tập trung vào nội dung chế độ tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi); tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ công nhân lao động. Nhà Văn hóa Lao động tỉnh đã phát gần 1.000 tờ rơi tuyên truyền tới người lao động lao động.

Hội nghị góp phần từng bước nâng cao kiến thức hiểu biết về pháp luật lao động, Bảo hiểm xã hội cho người lao động, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức của công nhân lao động và người sử dụng lao động trong việc tôn trọng, chấp hành pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, công đoàn; góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, qua đó tạo điều kiện để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.

Đây là một hoạt động nhằm thực hiện Kế hoạch số 44/KH - LĐLĐ ngày 22.3.2019 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang về việc tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật trong công nhân lao động năm 2019.            

Phạm Thanh Hải