Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch  Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai; các đồng chí phó chủ tịch và cán bộ công đoàn hai tỉnh.

Tại buổi ký chương trình phối hợp, các đại biểu đã được nghe các đồng chí lãnh đạo liên đoàn lao động hai tỉnh khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động của tổ chức công đoàn hai tỉnh Bắc Giang và Lào Cai trong thời gian qua.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe và nhất trí cao các nội dung được nêu trong chương trình phối hợp giai đoạn 2019-2023, trong đó tập trung một số nhiệm vụ là: Hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác chỉ đạo phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân viên chức lao động; công tác chăm lo đời sống, hoạt động phúc lợi cho đoàn viên; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; công tác tài chính công đoàn…

Chương trình phối hợp là điều kiện để cán bộ công đoàn hai tỉnh trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong các cấp công đoàn, đồng thời nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của đội ngũ công nhân viên chức lao động hai tỉnh Bắc Giang và Lào Cai trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của mỗi tỉnh và của đất nước. 

Nguyễn Huyền, Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh