Năm 2019, toàn tỉnh có 1274/1274 cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp công lập tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (đạt 100%).

Tại hội nghị có gần 5.000 ý kiến, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; các ý kiến tập trung tham gia đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, cải tiến lề lối, tác phong làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

Các ý kiến tham gia được thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp thu, giải đáp, giải quyết.

Bên cạnh đó, có 444/548 (đạt 81%) doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động; có 444/548 (đạt 81%) doanh nghiệp đã tiến hành thương lượng, sửa đổi, bổ sung, ký kết thỏa ước lao động tập thể, trong đó 47 doanh nghiệp mới thành lập công đoàn cơ sở đã tiến hành thương lượng để ký kết thỏa ước lao động tập thể; có 487 doanh nghiệp đã bầu thành viên tổ đối thoại (đạt 88%); 412 doanh nghiệp đã tổ chức đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp (đạt 75%) với 732 cuộc đối thoại định kỳ, 668 cuộc đối thoại đột xuất.

Qua theo dõi, chất lượng hội nghị người lao động và các cuộc đối thoại định kỳ được nâng lên, đã phát huy quyền dân chủ của người lao động.

Thông qua đối thoại, người sử dụng lao động và người lao động đã chia sẻ và giải quyết được những khó khăn, vướng mắc tại đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp.

Để tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu, trong đó, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tăng cường tư vấn, hỗ trợ công đoàn cơ sở vận dụng thực hiện tốt các hình thức dân chủ ở cơ sở; tập trung thương lượng, ký kết và triển khai thực hiện thỏa ước lao động tập thể, coi đây là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện tốt hơn các chế độ, chính sách đối với người lao động…

Ngoài ra, các cấp công đoàn cần hướng dẫn công đoàn cơ sở tích cực tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội…

Quang Tuấn