Đây là một nội dung mới trong quy định tại Nghị định 61/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ 15.7.2020) về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số  28/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, Khoản 6, Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 16 (Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp) của Nghị định 28/2015/NĐ-CP về bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc như sau:

“2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc:

a) HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo HĐLĐ;

b) Quyết định thôi việc;

c) Quyết định sa thải;

d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc;

e) Xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có nội dung cụ thể về thông tin của người lao động; loại HĐLĐ đã ký; lý do, thời điểm chấm dứt HĐLĐ đối với người lao động;

g) Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã;

h) Trường hợp người lao động không có các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt HĐLĐ do đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật và người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền thì thực hiện theo quy trình sau:

Sở LĐTBXH hoặc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh gửi văn bản yêu cầu Sở Kế hoạch & Đầu tư xác nhận đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan công an, chính quyền địa phương nơi đơn vị sử dụng lao động đặt trụ sở chính thực hiện xác minh nội dung đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.

Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản trả lời cho Sở LĐTBXH và Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh về nội dung đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu xác nhận của Sở LĐTBXH hoặc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.

“Với việc giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư xác minh đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền làm căn cứ xác nhận về việc chấm dứt HĐLĐ để người lao động có hồ sơ đi làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp sẽ giúp cho người lao động được hưởng đủ quyền lợi của mỉnh trong trường hợp chủ doanh nghiệp bỏ trốn”, luật sư Nguyễn Hữu Học, Đoàn Luật sư TPHCM nhận xét.

Nam Dương