LĐLĐ tỉnh Nghệ An cho biết, năm 2020, các cấp công đoàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức lấy ý kiến thông qua hội nghị, thảo luận, góp ý vào những nhóm vấn đề cụ thể, quan trọng, liên quan trực tiếp đến xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn để nhận thức toàn diện, đóng góp thêm ý kiến đúc kết từ thực tiễn vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Kết quả, đã có hơn 76.000 lượt ý kiến của CNVCLĐ trong các cấp công đoàn tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong giai đoạn 2018-2020, công đoàn các cấp toàn tỉnh Nghệ An đã giới thiệu 7.582 đoàn viên cho Đảng, số đoàn viên được kết nạp Đảng là 6.434 người.

QUANG ĐẠI