Theo báo cáo của CĐ Ngân hàng VN, trong năm 2018 đã chủ động, kịp thời xây dựng chương trình công tác triển khai các hoạt động tới các cấp CĐ phù hợp, hiệu quả.

Đời sống, thu nhập, việc làm của NLĐ được đảm bảo; tại các ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, thu nhập của CNVCLĐ tăng so với cùng kỳ năm trước; các chế độ chính sách đối với NLĐ được thực hiện đầy đủ.

Trong năm 2019, CĐ Ngân hàng VN tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với NLĐ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tham gia tư vấn pháp luật và triển khai các văn bản pháp luật tới CĐ các cấp trong hệ thống.

Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua tổ chức hội nghị NLĐ, làm tốt việc công khai minh bạch các nội dung theo quy định về những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của NLĐ tại đơn vị. Tính đến nay, tổng số cán bộ CNVCLĐ của các đơn vị đang sinh hoạt trong hệ thống CĐ Ngân hàng VN là 164.349 người.

HÀ ANH CHIẾN