Tại đây, ông Ngọ Duy Hiểu đã báo cáo một số nội dung liên quan đến lĩnh vực quan hệ lao động và vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn Việt Nam hiện nay.

Theo đó, Công đoàn Việt Nam đang ở vào thời điểm có tính bước ngoặt. Đây là giai đoạn đất nước ta đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng với việc tham gia, ký kết nhiều hiệp định tự do thế hệ mới cùng sự ra đời của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở; nhu cầu đổi mới mạnh mẽ từ chính nội tại của tổ chức Công đoàn Việt Nam do yêu cầu phát triển... Bối cảnh đó đặt ra cho lĩnh vực quan hệ lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam nhiều vấn đề lớn cần giải quyết.

Năm vấn đề lớn đặt ra là: Nhận thức của các chủ thể trong quan hệ lao động còn nhiều hạn chế; do áp lực về việc làm, hạn chế về nhận thức cũng như năng lực tự bảo vệ của phần lớn người lao động; Công đoàn cơ sở - tổ chức đại diện cho người lao động tại không ít doanh nghiệp hoạt động chưa hiệu quả, tiếng nói thiếu mạnh mẽ; quy định của pháp luật trong lĩnh vực quan hệ lao động chưa hoàn thiện, trong khi tình trạng vi phạm pháp luật của người sử dụng lao động xảy ra nhiều; tranh chấp lao động tập thể và đình công diễn biến có xu hướng phức tạp hơn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PĐ.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PĐ

Ngoài ra, có nhiều thách thức đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam như việc chuyển tư duy hoạt động công đoàn mang nặng tính hành chính, bao cấp với đặc trưng tham gia quản lý nhà nước; khi tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở ra đời theo cam kết của nước ta trong các hiệp định tự do thế hệ mới, cũng đồng nghĩa với việc Công đoàn Việt Nam sẽ có “đối thủ cạnh tranh”....

Từ đó, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như nâng cao năng lực đề xuất và tham gia xây dựng chính sách, pháp luật để bảo vệ người lao động từ xa, trên diện rộng và hiệu quả; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn… Triển khai mạnh mẽ các biện pháp cụ thể thực hiện nhiệm vụ xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó một số nội dung khác cũng được đề cấp đến như cơ hội và thách thức của Công đoàn Việt Nam trong hội nhập CPTPP; cách sống trong công việc.

“Ngày pháp luật” là hoạt động thường xuyên của LĐLĐ tỉnh  Thừa Thiên - Huế nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ CĐ các cấp về pháp luật và các vấn đề thời sự trong và ngoài nước.

PHÚC ĐẠT