Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc Trung tâm Hội nghị và Đào tạo Cán bộ công đoàn trao đổi các nội dung: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; Các chế độ chính sách cho cán bộ công đoàn tham gia đào tạo, bồi dưỡng; Phương pháp xây dựng Kế hoạch và cử cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng; Đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; Phương pháp đánh giá và báo cáo kết quả đào tạo.

Đồng chí Nguyễn Văn Tâm trao đổi các nội dung tại lớp tập huấn
Đồng chí Nguyễn Văn Tâm trao đổi các nội dung tại lớp tập huấn.

Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới; giúp cho cán bộ làm công tác đào tạo tổ chức tốt các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn tại các đơn vị trong toàn ngành.