Trong giai đoạn 2015 - 2018, Văn phòng Tư vấn pháp luật Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã đẩy mạnh công tác kiện toàn hệ thống tổ chức tư vấn pháp luật, hiện nay có 7/9 công đoàn cấp trên cơ sở có tổ tư vấn pháp luật với tổng số 60 thành viên, 62 cộng tác viên và  hàng trăm tư vấn viên pháp luật tại các công đoàn cơ sở.

Văn phòng Tư vấn pháp luật Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, tư vấn pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tham gia xây dựng pháp luật, các cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động, tuyên truyền các văn bản pháp luật để nâng cao hiểu biết cho các cán bộ, đoàn viên và người lao động trong Ngành thông qua nhiều hình thức: Tư vấn trực tiếp tại trụ sở Văn phòng, tư vấn qua điện thoại và tư vấn bằng văn bản.

Tính đến thời điểm ngày 30.10.2018, Văn phòng Tư vấn pháp luật Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã thực hiện tư vấn pháp luật bằng văn bản cho khoảng gần 150 lượt; tư vấn thông qua điện thoại khoảng 150 - 200 lượt/năm đối với tập thể và cá nhân; tư vấn trực tiếp khoảng trên 400 lượt, với nội dung chủ yếu trả lời về các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ người lao động, về vấn đề xử lý kỷ luật lao động đối với đối tượng vi phạm nội quy lao động, luân chuyển cán bộ, đăng ký nội quy lao động, thủ tục thành lập công đoàn cơ sở và tham gia hoạt động tổ chức công đoàn đối với các đơn vị nước ngoài chưa có tổ chức công đoàn; đăng ký thỏa ước lao động tập thể, sắp xếp dôi dư lao động trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp, vấn đề thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tại Hội nghị, các đại biểu phát biểu ý kiến thảo luận về trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện công tác tư vấn pháp luật và đưa ra các đề xuất về cung cấp các văn bản liên quan đến pháp luật công đoàn trên website đảm bảo cho các cán bộ mới được tiếp cận nhanh nhất; tổ chức các lớp tập huấn trang bị kiến thức cho các cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật trong hệ thống công đoàn Ngân hàng Việt Nam, đồng thời kiến nghị với Tổng LĐLĐ Việt Nam có văn bản hướng dẫn cụ thể chi tiết về mô hình tổ chức của tổ tư vấn pháp luật công đoàn đối với các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc công đoàn Ngành trung ương...

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cho biết, thời gian tới, các cấp công đoàn trong ngành cần tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật tại cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật của công đoàn, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện các chương trình tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật công đoàn, hướng dẫn mô hình tổ chức của Tổ tư vấn pháp luật tại các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; triển khai chương trình tư vấn pháp luật trực tuyến của Tổng LĐLĐVN và các chương trình khác theo hướng dẫn của Tổng LĐLĐVN để Văn phòng Tư vấn pháp luật hoạt động hiệu quả hơn nữa. 

C.S