Tiêu biểu, khối Cảng biển với phong trào "Giải phóng tàu nhanh với năng suất, chất lượng, hiệu quả, an toàn", hội thao nâng cao chất lượng xếp dỡ; khối Vận tải biển với phong trào "Giữ gìn tàu sạch đẹp, an toàn, rút ngắn thời gian chuyến, tăng ngày tàu vận doanh", "Người tốt, tàu tốt, quản lý tốt vì sự phát triển của công ty"; khối Dịch vụ với phong trào "Phát huy sáng kiến tiết kiệm", "Uy tín, chất lượng"…

Bên cạnh việc tổ chức các phong trào thi đua hiệu quả, phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh, mô hình tổ chức, tính chất lao động của đơn vị, các cấp Công đoàn Tổng công ty cũng tập trung thực hiện tốt công tác khen thưởng nhằm động viên kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; tuyên truyền rộng rãi về những gương điển hình tiên tiến; áp dụng các sáng kiến, giải pháp vào thực tế; đề xuất với chuyên môn có cơ chế, chính sách đãi ngộ tốt hơn để tạo động lực cho bản thân họ và những người xung quanh nỗ lực phấn đấu…

Từ các phong trào thi đua, đã có nhiều công trình sản phẩm, đề tài, giải pháp, sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh làm lợi cho các đơn vị hàng trăm tỉ đồng; đã xuất hiện những tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu trong lao động, sản xuất, công tác, được Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐVN và các Bộ, ngành trao tặng nhiều giải thưởng, danh hiệu và hình thức khen thưởng cao quý.

Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh cho biết, hiện nay chuyên môn, công đoàn và người lao động Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đang quyết liệt tập trung mọi nguồn lực để thực hiện chuyển đổi thành công Công ty mẹ - Tổng Công ty sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với sự thay đổi sâu sắc về chất, từ Vinalines sang VIMC. Việc thực hiện tốt công tác thi đua sẽ góp phần để đây không chỉ đơn giản là sự thay đổi của biểu tượng mà sẽ là biểu tượng của sự thay đổi.

Để góp phần thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ xác định rất rõ ràng, đầy đủ trong Hiến pháp, trong hệ thống pháp luật, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam xác định một số giải pháp đổi mới công tác thi đua trong hoạt động công đoàn. Ví dụ như đổi mới tư duy trong thực hiện công tác thi đua theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, đó là “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trước hết là từ cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn, công đoàn, thủ trưởng, người đứng đầu các đơn vị gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xây dựng kế hoạch và có biện pháp cụ thể để tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất trong công tác thi đua; hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, những nhiệm vụ khó, những vấn đề còn bức xúc, nổi cộm, trọng tâm là ổn định, phát triển nhanh, phát triển bền vững doanh nghiệp. 

Tăng cường việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và đổi mới mạnh mẽ công tác biểu dương, khen thưởng. Biểu dương, khen thưởng phải kịp thời, thỏa đáng, công tâm, khách quan, minh bạch, công bằng, đúng người, đúng việc, lấy hiệu quả kinh tế, kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo. Xây dựng các tiêu chuẩn bình xét khen thưởng có định tính và định lượng; chú trọng khen thưởng CNLĐ trực tiếp.

Tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu nhất là các nhân tố mới để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng trong đơn vị, ngành, địa phương và cả nước. Tấm gương điển hình phải có sức thuyết phục, cảm hóa mạnh mẽ như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Một tấm gương sống còn có giá trị hơn trăm bài diễn văn tuyên truyền.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực thực tiễn, tinh thông nghiệp vụ, biết vận động người lao động và tổ chức phong trào thi đua, kịp thời tham mưu với lãnh đạo chuyên môn, công đoàn trong thực hiện công tác thi đua thiết thực, hiệu quả hơn, phù hợp với thực tế của đơn vị.  

Linh Chu