Tham dự có  21 thành viên trong Ban Chỉ đạo.

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hoàn  đã thông tin nhanh tình hình, diễn biến dịch COVID -19 trên toàn quốc, trong ngành Đường sắt; những tác động trực tiếp ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của ngành, các nội dung liên quan đến hoạt động CNVCLĐ, tổ chức Công đoàn các cấp, đặc biệt là ảnh hưởng đến đời sống, thu nhập, việc làm, sức khỏe của người lao động trong giai đoạn hiện nay và diễn biến trong thời gian tới.  

Căn cứ phân công nhiệm vụ, các thành viên đã báo cáo đề xuất nhiều biện pháp cụ thể công tác triển khai theo chỉ đạo của Tổng công ty và Công đoàn Đường sắt Việt Nam phòng chống dịch bệnh COVID-19,  việc phối hợp với chuyên môn chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tại đơn vị, khu vực; đồng thời thực hiện hỗ trợ kịp thời vật tư, thiết bị cho người lao động phòng, chống dịch; đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động phòng chống dịch và bị ảnh hưởng do dịch bệnh gây ra.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá cao, biểu dương sự vào cuộc tích cực, nỗ lực trong phòng, chống dịch của Công đoàn các cấp tại các đơn vị, khu vực. Đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo cần triển khai ngay một số nội dung, gồm: Tham mưu cho Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, vận động CNVCLĐ cùng chia sẻ  khó khăn về tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty  do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID -19 gây ra; xây dựng các kịch bản, phương án theo cấp độ phát triển của dịch bệnh.

Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách của người lao động, đề xuất các biện pháp chăm lo đời sống, bảo vệ người lao động trên cơ sở pháp luật quy định, đồng thời chia sẻ với những khó khăn của chuyên môn hiện nay.

Dự báo, đề xuất điều chỉnh một số nội dung phù hợp tình hình thực tế trong hoạt động CNVCLĐ và Công đoàn năm 2020.

Các thành viên trong Ban chỉ đạo tại các khu vực theo phân công có trách nhiệm phối hợp với thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Công đoàn các đơn vị, khu vực chỉ đạo chặt chẽ, triển khai các biện pháp phù hợp với tình hình mức độ diễn biến của dịch bệnh.

C.T.K