Trong công tác tham gia xây dựng chế độ, chính sách đảm bảo quyền lợi cho người lao động,  Công đoàn Điện lực Việt Nam còn  chỉ đạo các Công đoàn trực thuộc tham gia xây dựng Thỏa ước lao động tập thể trên cơ sở Thỏa ước lao động tập thể của Tập đoàn Điện lực Việt Nam với 35 điểm có lợi cho người lao động để các đơn vị áp dụng, thực hiện đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Bên cạnh đó, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tham gia với Tổng Liên đoàn nghiên cứu, góp ý vào Dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi. 

Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã nghiên cứu, khảo sát tại các đơn vị cơ sở về vai trò, trách nhiệm của người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp để góp ý với Tập đoàn, bổ sung chỉ tiêu suất tiêu hao than trong quá trình sản xuất của khối nhiệt điện vào xác định quỹ lương của người lao động. Khảo sát việc thực hiện chế độ chính sách, nhà trực vận hành tại đơn vị cơ sở để tham gia xây dựng, đề xuất kiến nghị với chuyên môn bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Hải Anh