Tại PV GAS, các cấp Công đoàn luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để triển khai các hoạt động Công đoàn nhằm thực hiện các mục tiêu An toàn – Chất lượng – Môi trường.

Các cán bộ Công đoàn đều tham gia trực tiếp vào công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra an toàn tại các đơn vị; phong trào Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động được triển khai sâu rộng, liên tục, đem lại những kết quả tích cực cho công tác bảo đảm an ninh, an toàn và bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, trong năm 2020, Công đoàn đã tuyên truyền động người lao động thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công đoàn PV GAS nâng cấp, bổ sung các qui định mới, kiến thức mới vào phần mềm trực tuyến để an toàn vệ sinh viên tự ôn tập, đánh giá các kiến thức cơ bản trước khi nhận nhiệm vụ, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên; đẩy mạnh phong trào đóng góp ý tưởng, phong trào sáng kiến cải tiến; duy trì và lan tỏa chương trình STOP, chương trình 5S đến từng ca, từng tổ sản xuất một cách thực chất, tránh hình thức, lối mòn.

Đồng thời định kỳ đánh giá, tổng kết công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ để kịp thời đưa ra các giải pháp và khen thưởng biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ.

Chủ tịch Công đoàn PV GAS Nguyễn Văn Hùng cho biết, để phát huy vai trò tham gia đồng hành cùng doanh nghiệp trong công tác an toàn, vệ sinh lao động, thời gian tới, Công đoàn PV GAS sẽ tiếp tục đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến về an toàn, vệ sinh lao động để người lao động dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; vận động người lao động tự giác tuân thủ các quy định của pháp luật, chủ động ngăn ngừa tai nạn, sự cố bệnh nghề nghiệp.

Hải Anh